R2 gråvannsanlegg

Komplett renseanlegg for gråvann

  • Ingen lukt
  • Ingen behov for gravemaskin
  • Lavere totaltpris enn konkurrentene

Telemark Technologies gråvannsanlegg krever ingen nedgraving.
Renseanlegget er enkelt å montere og rimelig i innkjøp. Renseeffekten tilfredstiller Eu’s krav til rensing av gråvann.
Det er utarbeidet et serviceprogram for å tilfredstille kommunenes krav til funksjonalitet.

Renseanlegget består av tre hovedtrinn:

  • Mekanisk rensing i en filtertank med pose der partikler og fett separeres
  • Biologisk rensing i en hybrid bioreaktor
  • Rislefilter med innebygd fordrøyning

Renseanlegget kan plasseres i en kjeller, under en veranda eller langs en yttervegg, i et eget rensehus eller det kan graves ned. For vinterbruk må det stå frostfritt. Anlegget lar seg tilpasse forskjellige situasjoner m.h.p. terreng, klima, estetikk og utslippskrav.

Fakta om renseanlegget

1. Filtertank (B på figur)
Filtertanken tar seg av utskillelse av fett og større partikler, som hår og rusk fra vasking. Den består av et filterposekammer og et utløpskammer. I filterposekammeret henger en pose med differensiert maskevidde. Posen samler opp partikler/ slam og må tømmes eller skiftes etter behov.

2. Hybrid reaktor (C på figur)
Bioreaktoren består av to hovedsoner. I en sone blandes luftbobler med bakterier på faste flater (biofilm) og frittsvevende bakterier i vannfasen slik at forurensing i vannet fanges opp. Den andre sonen har som oppgave å skille ut bakteriene fra første sone ved sedimentasjon, slik at de kan føres tilbake til første sone. Prinsippet kalles en hybridprosess fordi den kombinerer de to hovedmetodene, biofilm og aktivt slam, for biologisk rensing. Frisk luft tilføres dette prosesstrinnet via egenproduserte membranluftere, og har tre funksjoner: Lufting og miksing og pumping av bakterier fra sone 2 til 1. Luften går videre til de andre prosesstrinnene.

3. Rislefilter (D på figur)
Rislefilteret består av lettklinker (brent leire). Lettklinkene har lav egenvekt samtidig som de har gode absorbsjonsegenskaper og stor overflate. Lettklinkene dekkes av mikroorganismer i biofilm med svært stor overflate som renser lukt fra filtertanken og det som måtte være igjen av forurensing i gråvannet fra de foregående trinn.

Kontakt

Kontakt

Torgeir Straand
Daglig leder

A – Innløp, B – Filtertank, C – Hybridreaktor, D – Ristefilter, E – Utløp, F – Utlufting